Nytt datum för eComExpo, 6–7 april 2022

Det är fortfarande en viss osäkerhet kring restriktioner för större evenemang och därför har arrangören av eComExpo i samråd med sina partners och utställare beslutat att skjuta fram mässan till våren. Nytt datum är 6–7 april 2022. Programinnehållet är oförändrat och fulladdat!

För ytterligare information kontakta Anna Fägersten, anna@elife.se


Anders Ygeman invigningstalar om elektrifierade transporter på eComExpo

Sveriges ledande beslutsfattare i transportindustrin, politiker och forskare möts på eltransportmässan eComExpo den 6–7 oktober i år för att diskutera en av de viktigaste frågorna i omställningen till fossilfria transporter. Hur ökar vi takten för att nå miljömålen inom transportsektorn? Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, invigningstalar och gräddan av transportnäringen samt forskare och experter deltar i transportforumet.

Transportbranschen i Sverige står inför en omställning av stora mått. Hälften av transportbilsflottan ska gå på eldrift och utsläppen av växthusgas ska ha minskat med minst 70 procent år 2030. Det är världens tuffaste klimatmål men politiskt brett förankrat.

eComExpo är det nya nordiska forum där industrin för nyttotransporter ska mötas och debattera vad som konkret måste göras för att nå de tuffa målen. Men det är också en fysisk och digital hybridmässa på Scandinavian XPO vid Arlandastad, med senaste teknologin, tjänster, produkter och provkörning av nya transportfordon, från liten lastcykel till stor lastbil.

– Elektrifieringen innebär ett systemskifte, inte enbart ett teknikskifte, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden, som är en av eComExpos medarrangörer. Alla pusselbitar måste på plats för att bygga ett nytt ekosystem. Här krävs samverkan mellan fordonstillverkare, andra företag, politiker och akademin.

Knäckfrågorna handlar om behov och tillgång av el, hur laddinfrastruktur ska lösas och vad som krävs för att samhället ska klara elektrifieringen. I synnerhet gäller det lösningarna för tunga lastbilar i fjärrtrafik, men även för lätta lastbilar i stadstrafik. Målet är att enas om en ny svensk handlingskraft för att bidra till en snabbare omställning.

– Diskussioner behövs med marknadens aktörer där de presenterar sina elektrifieringsplaner och kommande transportbehov. Under en övergångsperiod behövs också statliga stöd och styrmedel, säger Johanna Lakso, VD för Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor, som också är medarrangör.

Såväl regeringen som flera av industrins portalfigurer för omställningen till fossilfria transporter framträder på ComExpo. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman öppningstalar. Andra talare som är klara är Åsa Pettersson, VD för Energiföretagen, Linda Olofsson VD Swedish Electromobility Centre och Jenny Larsson VD Hitachi ABB Power Grids Sverige.

Seminarierna leds av två av Hållbarhetssveriges mäktigaste moderatorer, Mattias Goldmann, idag Hållbarhetschef på Sweco, och Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekreteriatet, en av de viktigaste klimatrösterna inom transportsektorn.

För mer information, kontakta Presschef Lars-Ola Nordqvist, tel 070-689 11 20, lars-ola.nordqvist@nowa.se


Elbehovet och laddinfrastrukturen på årets upplaga av eComExpo

Bil Sweden och Power Circle är partners till eComExpo som genomförs 6–7 oktober i Arlandastad. Johanna Lakso som har rollen av vd för Power Circle och Jessica Alenius som är vice vd för Bil Sweden och  kommer att vara key note speakers under mässan.

De tar bland annat upp frågor kring elbehov, laddinfrastruktur och vad som krävs för att samhället ska klara elektrifieringen.

Elbehovet och laddinfrastrukturen blir nämligen två svåra nötter att knäcka, i synnerhet för tunga lastbilar i fjärrtrafik, men även lätta lastbilar i stadstrafik.

– Elektrifieringen innebär ett systemskifte, inte enbart ett teknikskifte, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden. Alla pusselbitar måste på plats för att bygga ett nytt ekosystem. Här krävs samverkan mellan fordonsbranschen, andra företag, politiker och akademin.

Elbolagen måste vara med, liksom de som säljer laddlösningar och drivsmedelsbolagen. Bil Sweden hjälper till genom att stärka dialogerna med andra aktörer. Bil Sweden har startat en laddinfrastrukturgrupp med målet att samla branschen i olika frågor som rör laddinfrastruktur, som exempelvis betalningsmodeller samt ha dialog med myndigheter som Energimyndigheten om vilka behoven blir framöver. Dessutom peka på tekniklösningar och jobba för standarder.

Bil Sweden har också, inom ”Fossilfritt Sverige”, tagit fram två färdplaner, för lätta respektive tunga fordon.

– Elektrifieringen är absolut en viktig fråga för politiken. Både när det gäller utbyggnaden av infrastruktur och styrmedel. Det behövs ekonomiska incitament. De som går över till elfordon måste få stöd både för köpet och när fordonen används, fortsätter Jessica Alenius.

Avslutningsvis tillägger Jessica Alenius att upphandlingar är ett viktigt instrument. Ett exempel är att upphandling enligt LOU för upphandlad busstrafik har gjort att praktiskt taget all denna numera är fossilfri.

Power Circle – tillgången till el en framtidsfråga

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor. Organisationen visar på elens roll för att möjliggöra en hållbar utveckling.

Power Circle sprider kunskap och nätverkar med andra parter som arbetar med och för elektrifiering. Organisationen initierar och genomför forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med partners och akademi, ordnar event och förmedlar nyheter från branschen.

Elektrifieringen drivs av leverantörer till fordon och laddinfrastruktur samt andra typer av marknadsaktörer. Staten har samtidigt tillsatt elektrifieringskommissionen och presenterat en elektrifieringsstrategi. Elektrifieringen av person- och godstransporter har fått en relativ bra start och Sverige ligger mycket väl till bland EU-länder. Men vad behövs för att öka takten i utvecklingen av framtidens transportlösningar?

– Att få laddinfrastrukturen på plats är en av nycklarna. Men det är svårt för enskilda aktörer att klara detta. Det krävs samplanering mellan leverantörerna av elfordon, av laddinfrastruktur, nätbolagen, kommunerna och regionerna, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

– Diskussioner behövs med marknadens aktörer där de presenterar sina elektrifieringsplaner och kommande transportbehov. Under en övergångsperiod behövs också statliga stöd och styrmedel, fortsätter Johanna Lakso.

Power Circle, elbilsstatistik.se och andra organisationer tar kontinuerligt fram statistik och prognoser som utgör viktiga planeringsunderlag i sammanhanget.

Vad krävs sedan för att stärka elnäten och elproduktionen inför det ökande behovet av el?

– Elnäten behöver självklart förstärkas, stamnätet inkluderat. Vi behöver också mer elproduktion, bland annat i södra delen av landet. Men för att minska effektbehovet kan elfordon laddas smartare för att jämna ut toppar och dalar i efterfrågan. Med smart teknik som är inom räckhåll kan också elfordon, eventuellt i kombination med batterier ute i elnäten, leverera el till nätet just när efterfrågan är som störst eller passa på att ladda när produktionen av förnybar el är på väg att överstiga efterfrågan. Det finns stor potential att använda elnäten mer resurseffektivt.

Här har både Svenska Kraftnät och Elmarknadsinspektionen viktiga roller i de teknikomställningar och nya affärsmodeller som elektrifieringen kräver.

Hur kan då näringslivet och staten tillsammans säkerställa att kapacitetsbrist inte blir ett hinder för elektrifiering av transporter?

– Arbetet med elektrifieringsstrategin visar att staten har ett intresse för frågorna. Men det är också viktigt att strategin leder till konkreta satsningar. Myndigheterna måste få ökade resurser och ta höjd för omställningen. Det krävs också en samverkan med näringslivet som stat, regioner, länsstyrelser och myndigheter kan behöva leda för att vi ska kunna nå våra klimatmål, fortsätter Johanna Lakso.

Hur ser då tidplanen ut? BIL Sweden pekar på att hälften av alla nya lastbilar (lätta och tunga) kan vara eldrivna 2030. På privata sidan infaller denna milstolpe redan inom ett par år. Sverige behöver en plan för hur detta ska lyckas, och elektrifieringskommissionen ska till sommaren presentera vissa förslag. Därtill pågår en utredning om elvägar.

– Staten har därmed tagit ett grepp om frågorna. Jag uppmanar alla aktörer att också ta tag i frågorna, tänka över behoven och sätta allting i en regional kontext. Det är också viktigt att nätbolagen engagerar sig. Distributionen av el får inte bli en flaskhals, avslutar Johanna Lakso.

I sammanhanget kommer EU med en lag som ålägger nätägarna att ta fram nätutvecklingsplaner. Dessa kan utgöra grunden för den samverkan mellan privata aktörer, kommuner, regioner, myndigheter och nätägare som krävs för att transportsektorn ska kunna möta vår tids utmaning inom hållbara transporter.

På bilden från vänster:

– Det är också viktigt att nätbolagen engagerar sig. Distributionen av el får inte bli en flaskhals, anser Johanna Lakso, vd för Power Circle. Foto: Jakob Svärd

– Det behövs ekonomiska incitament. De som går över till elfordon måste få stöd både för köpet och när fordonen används, menar Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden. Foto: Jakob Svärd

Artikeln publicerades i Dagens Infrastruktur.


Eldrift – det hållbara alternativet för service- och transportföretag

Hittills är det framförallt bostadsföretag, fastighetsbolag och andra med liknande verksamhet som ersatt konventionella skåpbilar och minibussar med eldrivna motsvarigheter. Men allteftersom skatten höjs för fossildrift blir eldrift attraktivt även för det privata näringslivet. Byte av energikälla kan bidra till att nå nationella och globala klimatmål samtidigt som företagets policy stärks.

I Storstockholm beräknas lätta transportbilar svara för ungefär 15 procent av hela trafikens koldioxidutsläpp. Om dessa kunde ersättas med eldrivna transportbilar skulle minskningen i utsläpp bli betydlig. Några aktörer har redan bytt till eldrift, medan desto fler kanske tvekar och undrar om och hur det kan fungera i praktiken.

Ruttplanering

De aktörer som redan har satsat på elbilar, har en egen station med laddboxar där bilarna laddas, i allmänhet nattetid. För många serviceföretag är sedan räckvidden tillräcklig för att klara sig under dagen utan att ladda. Fraktföretag som kör lite längre sträckor kan behöva kompletteringsladda. Det kan göras exempelvis under en lunchrast, på ungefär en timma. Sajten uppladdning.nu visar var det finns laddpunkter. Många använder den öppna sajten ”A Better Route Planner”, ett logistikhjälpmedel som också visar var det går att ladda bilen. Navigatorn i bilen – exempelvis i en Nissan e-NV200 som alltid är utrustad med Connect EV – visar var det finns laddpunkter och med denna navigator går det också att planera sin rutt.

e-NV200 laddas till 80 procent på 40 minuter i Chademo snabbladdare. Det går också att använda laddare med Typ 1-handske. Laddpunkter finns idag främst i storstadsregionerna och längs stora Europavägar, men antalet ökar ständigt.

Total Cost of Ownership

Eldrift är förmånligt för många service- och transportföretag. Jämfört med fossildrivna fordon bidrar man också till bättre närmiljö i städerna, med frihet från avgasutsläpp och lägre buller. Detta möjliggör leveranser dygnet runt.

– Man ska inte titta bara på inköpspriset, säger Marco Ratinen, LCV Operations Manager hos Nissan. Räkna på TCO i stället. Servicekostnaden är 30–40 procent lägre och under en femårsperiod med 2000 mil per år blir driftskostnaden för elbilen totalt sett cirka 40000 kronor lägre än för en fossildriven bil i samma storleksklass. Utöver miljöaspekten finns alltså ekonomiska fördelar med eldrift – det går absolut räkna hem en elbil idag.

– Den som överväger att gå över till elbilar bör se över sina transportbehov och resemönster, säger Alexandra Österplan, kommunikationschef hos Nissan. I många fall är det möjligt att ersätta hela fordonsflottan med elbilar, medan man i andra fall behöver en blandad flotta. En grundlig analys visar ofta att behovet av långresor är ganska litet.

Tidigare var frågor kring ”räckviddsångest” vanliga, men det har visat sig att många företag inte har behov, eller bara har små behov av längre resor. Det är bra att se över logistiken och optimera sina transportrutter. Och att göra kalkyler över bilanvändningen.

– Normalt leasas företagsbilar på tre år, men inom branschen ser vi att intresset att leasa på fem år ökar, fortsätter Marco Ratinen.

Den bil som erbjuds idag är en ”stor liten” modell som finns både som skåpbil och som minibuss med upp till sju säten. Skåpvolymen är 4,2 kubikmeter trots kompakta yttermått. Modellen har ett 40 kWh litiumjonbatteri och bilens effekt är 80 kW. Räckvidden är 200 km i blandad körning och 301 km i stadskörning enligt WLTP. Bilen går som nämnts att ladda på 40 minuter i en snabbladdare och på 7,5 timmar i en 32 Ampere laddbox.

Nissan har ungefär tio års erfarenhet av personbilen Nissan LEAF som kommer väl till pass när företaget nu erbjuder e-NV200. Tidigare utgjorde elbilar ett särskilt segment inom företaget, men idag är de helt integrerade med den övriga försäljningen. Elbilar särbehandlas inte längre.

– De första kunderna som kom till oss var mycket väl pålästa och dagens kunder är också mycket bra förberedda, vilket vi tycker är stimulerande, säger Marco Ratinen.

– Och de som har gått över till eldrift vill inte tillbaka till det gamla. Att köra elbil innebär ett nytt och mer hänsynsfullt och mjukare körsätt. Det ger bättre miljö både globalt och lokalt och jag tror till och med att antalet trafikolyckor minskar, avslutar Alexandra Österplan.

Av Kjell-Arne Larsson


Anne Grete blir ny medarbetare till eComExpo

Arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo, samt kommande mässan för kommersiella fordon eComExpo, anställer Anne-Grete Gundersen som Key Accout Manager. Anne-Grete kommer i första hand ansvara för införsäljningen av den nya mässan som är på Scandinavian XPO 6–7 oktober i år.

- Det kommande året har vi fyra mässor att producera och genomföra och vi är glada och stolta över att ha möjlighet att stärka upp teamet. Med sin långa erfarenhet och breda kompetens inom automotive är Anne-Grete en klockren rekrytering för oss, säger Gunnar Dackevall, mässans VD och grundare.